Vraag

30 juni 2020
Adviseur/projectleider

“Waar lopen jullie als gemeente of aanbieder tegenaan als het gaat om kwaliteit in de jeugdhulp? En wat zijn goede voorbeelden als het gaan om een (gezamenlijke) aanpak om de kwaliteit te verbeteren en te waarborgen?”

Toelichting

Ik ben heel benieuwd naar julie input. Ook zoek ik twee regio’s/gemeenten die in een try-out mee willen doen aan een nieuwe workshop Kwaliteit. Deze workshop is ontwikkeld door het ondersteuningsprogramma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein. Bij voorkeur verzorgen we deze workshop voor de hele keten: gemeente(n), aanbieders en (vertegenwoordigers van) cliënten. Alleen gemeente en aanbieders kan echter ook. De workshop duurt een dagdeel. Zie de bijgevoegde flyer voor meer informatie.   

Beleidsmedewerker

wat mij als mens frustreert is dat ik zelden tot het voorkomen van problemen kan komen, ik mag pas in actie komen als het fout gaat. er is te weinig "voorkomen is beter dan genezen" budget.
met als voorbeeld,
A) de opstandige jeugd deze week, ik heb voor de zomervakantie aangeklopt bij mijn eigen gemeente om vermaak/aandacht voor hangjongeren te krijgen zodat ze zich gezien voelen/zijn en daarmee te voorkomen dat ze door het gebrek aan sociale controle op straat in coronatijd, los zouden kunnen gaan. daar is niet op gereageerd of op gehandeld. dus nu zie ik jongeren rellen schoppen. en de schuld krijgen van de opleving van het virus....
B) ander voorbeeld, is dat ik het mis zie gaan in een gezin in mijn eigen dorp, inclusief de al aanwezige hulpverleners. en dat ik daar nergens mee terecht kan, ik kan alleen een melding maken, maar daar is het nog niet erg genoeg voor, bovendien zijn er al hulpverleners aanwezig, maar die doen hun werk niet, door gebrek aan samenwerking met alle betrokkenen onderling en, mijn mening, een gezinsvoogd die haar werk niet goed doet. dus nu moet ik wachten tot er wel weer echt geslagen gaat worden, zodat ik dan een melding kan doen om dit kind/gezin de hulp te geven die ze nu al nodig hebben.

wat ik zelf een goed voorbeeld vind is, in mijn gemeente de gezonde wijk aanpak, waar een overleg is met diverse (letterlijke betekenis in deze, dus bijvoorbeeld arts, buurgenoten, plaatselijke stichtingen, maatschappelijk werk en wijkzorg) partijen om in samenwerking tot een oplossing te komen. dit zou prachtig zijn in de medische zorg en in de jeugdzorg,

en de overgang van kind naar volwassenen, die lijn is in de hulpverlening veel te scherp. jongeren lopen een ontwikkelings-- achterstand op, maar worden wel als volwassenen gezien. jeugdzorg zou wat mij betreft kunnen doorlopen tot de 25 jaar.

Vrijwilliger

De gemeenten in Zeeland zijn begonnen zelf de toegang te organiseren, sommige gemeenten namen daartoe mensen aan die daarvoor bij Juvent werkten. Uiteindelijk is gebleken dat 'aan de voorkant' te veel zorg is toegekend op onduidelijke indicatie.
Uiteindelijk is er voor 2020-2023 een aanbesteding gedaan voor minder aanbieders dan de jaren daarvoor.
Dit lijkt iets te helpen. Zeker omdat voor de crisisjeugdhulp 3 en sinds kort 4 aanbieders zicht verenigd hebben in de Jeugdhulp Combinatie Zeeland.

Manager ai

Het beste voorbeeld van kwakiteitstoetsing is mi nog altijd de Rom-cap.
Geeft de cliënt (en financier) inzicht in het effect van de hulp.

Verder blijft co-ouderschap een lastige voor de GI en rechters terwijl het zowel voor kinderen, maatschappelijk zowel als voor de gemeente (€) veruit het beste is.

Verder belanden we te vaak in een duur, mitig effectief gedwongen kader waar dd jeugd-ggz of lvb wel passend is.

Om dat te doorbreken is er een workshop voor sociale teams in ontwikkeling.
Nu in het fijntuning stafium kunnen gemeenten die gratis uitproberen.

Directeur

Ha Peter Paul,
Kwalitatief goede zorg in de jeugdhulp is zorg/steun aangesloten op de leefwereld van het gezin en zorgt dat de stress bij ouders af neemt waardoor ze weer zelf beter kunnen gaan opvoeden. Zoals mijn voorgangers al noemen: generalistisch. Niet opgeknipt. Zo is het leven van de gezinnen ook niet.
Ik herken ook wat Elise Buiting zegt: bij complexe problemen en zeker bij zwangeren en net jonge gezinnen verandert de situatie voortdurend.
Denk niet alleen in dure 1e en 2e lijns zorg. Ook vrijwilligers kunnen heel veel betekenen in deze gezinnen. Zij kunnen blíjven ,de formele zorg ondersteunen en aanvullen en zorgen voor een gezond netwerk rond het gezin. Kies bij complexe problemen dan wel een project met vrijwilligers uit die complexe problematiek in gezinnen aan kan, zoals samen-oplopen.nl (combinatie formele en informele hulp). Samen Oplopen voert trouwens ook Kansrijke start uit.
Werken met informele zorg is voor veel zorgorganisaties en gemeenten spannend als er veel speelt in gezinnen, maar wel een enorme kans als je de zorg wilt transformeren.

Vertrouwensarts

Beste Peter Paul, waar ik als vertrouwensarts bij Veilig Thuis tegenaan loop is dat er in veel gemeenten geen adequate hulp beschikbaar is voor risicozwangeren met complexe medisch en sociale problemen. In dit soort casuïstiek is heel veel afstemming nodig tussen de medische en de sociale sector rondom zwangerschap, bevalling, kraamperiode en de periode daarna. De risico's voor moeder en ongeboren kind zijn groot. De tijd die beschikbaar is om goede plannen te maken met vaak een heel scala aan betrokkenen is kort. Vaak verandert de situatie van de betrokken vrouwen van het een op het andere moment, dus er is intensieve zorgcoördinatie nodig door een hulpverlener die en de medisch en de sociale sector goed kent. Dit gaat heel vaak niet goed.

Enkele gemeenten in mijn werkgebied hebben inmiddels 'Veilige start' ingekocht. Mogelijk bieden zij de onontbeerlijke zorgcoördinatie die nodig is voor deze doelgroep.

Projectleider ExpEx Haaglanden / projectleider ervaringsdeskunsigheid Xtra

Hi Peter Paul,

Een begin kan zijn het luisteren naar de jeugd zelf en wat zij nodig hebben. Expex is een project (voor zover je deze nog niet kent) die dit op een hele mooie manier doet: www.expex.nl

'Het doel van het ExpEx platform is de jeugdhulp te verbeteren vanuit het perspectief van de jongeren zelf. Wij willen dat de inzet van ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulpverlening vanzelfsprekend is. En dat jongeren net zo’n stevige positie kunnen innemen als alle volwassenen in het veld.

ExpEx wil goede ervaringsdeskundige jongeren opleiden en deze zo breed mogelijk inzetten, bijvoorbeeld als ervaringsmaatje, vraagbaak, luisterend oor, adviseur, meedenker, voorlichter, projectontwikkelaar etc.

Dat doet ExpEx door te stimuleren en faciliteren dat jongeren uit de jeugdhulp worden getraind als ervaringsdeskundige. Zodat zij kunnen bijdragen aan de transformatie van de jeugdhulp door projecten op te zetten, advies te geven en hun expertise te delen.

Ook het inzetten van eigen ervaring van (toekomstige) hulpverleners wordt gestimuleerd.'

Vrijwilliger

Tot nu toe hebben de gemeenten zich vooral gericht op prijs en volume.
Met de aanbestedingen en toekenningen voor 2020 is het met de crisishulp misgelopen. De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland had dit gegund aan een nieuw samenwerkingsverband waarvan de kwaliteit en continuïteit van het zorgaanbod onduidelijk bleek. Op 1 april 2020 zijn alsnog de van oudsher bekende aanbieders van jeugdhulp en in dit geval m.n. crisishulp, waarvoor deze aanbieders al eerder een helder gezamenlijk aanbod hebben gedaan, door de Inkooporganisatie gevraagd deze zorg weer op zich te nemen.
Leerpunt: blijf altijd uitgaan van eigen kracht en inhoud. Wat is de bedoeling is de belangrijkste vraag die we willen beantwoorden, en niet beginnen bij het systeem.

Rose-marie Bolsius
Werkzoekende

Er moet veel meer generalistisch opgeleid worden met een holistische visie en benadering. Weg met de Schotten tussen diagnoses, zodat er niet weer iemand op een
wachtlijst geplaatst hoeft te worden.
Diagnoses wisselen maar al te vaak!

Directeur-secretaris

Dag Peter Paul. Net zoals andere regio's werken wij als gemeente Leusden met 5 andere gemeente regio Amersfoort mee aan een nieuwe aanpak Breed Spectrum Aanbieders Jeugdzorg . Aanleiding is matige zorg, klachten van cliënten, slechte onderlinge samenwerking aanbieders en verwijzers, het uit de klauw lopen van kosten, weinig grip van de betrokken wethouders. De plannen zijn te vinden op de website leusden.nl. vanavond (2/70 is daarover een raadsvergadering. Een raadsbrede motie over dit plan van aanpak waarin we de governance (positie directeuren aanbieders die de oplossing zouden moeten bieden), betrokkenheid cliënten, monitoring op af te spreken parameters).

Marcel Sturkenboom, Fractievz GroenLinks-PvdA Leusden (directeur-secretaris KNGF)

Rouwtherapeut

In Horst a/d Maas hebben wij als Stichting Mijn Masker Af een samenwerking met wethouders sociaal domein, scholen, GGD en Rotary Club om gastlessen vóór en dóór jongeren over omgaan met verlies te realiseren. Middels financiële bijdrage maar ook maatschappelijk betrokkenheid. Jongeren geven gastlessen over hoe zij met hun verlies omgingen en sporen andere jongeren aan dit ook te doen. Zodat lastig bespreekbare thema's wél besproken worden. Jongeren voelen dat ze niet de enige zijn, het lucht op én het zorgt voor een betere onderlinge band in de klas. Deze aanpak is laagdrempeliger dan alle andere aanpakken en hebben het grootste effect (blijkt uit een effectmeting die gaande is). Meer weten? Neem gerust contact op via info@mijnmaskeraf.com of info@gertiemooren.nl
Hartelijke groet, Gertie Mooren

HomeTijdlijnVraag & AntwoordChannelsProfessionals