Channels

Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals

4952 volgers
Het Platform Vakmanschap is een plek om samen te leren, ervaringen met elkaar te delen en te vinden welke kennis er al is rond het bieden van goede ondersteuning en hulp aan jeugd en ouders.
Interessant voor: Gezinshuisouders, orthopedagogen, jeugdconsulenten, jeugdzorgwerkers, jeugdprofessionals en alle andere professionals die werken met jeugd.
#vakmanschap #jeugdhulp #jeugdzorg #vroegsignalering

Krachtige basiszorg

768 volgers
Door de integrale aanpak 'Krachtige Basiszorg' is er meer tijd en aandacht in de huisartsenpraktijk voor patiënten met gestapelde problematiek. Professionals uit het medische en sociale domein werken samen en leren van elkaar om deze patiënten de juiste zorg te bieden. De patiënt waardeert deze aanpak en het werkplezier van de professionals in huisartsenpraktijken neemt toe. Dit resulteert in verbeterde zorgkwaliteit, meer patiënt regie en minder ziekenhuis- en GGZ-verwijzingen.
Interessant voor: Sociaal werkers, huisartsen, wijkteammedewerkers, POH’s, wijkverpleegkundigen, jeugdconsulenten en alle andere professionals die zich inzetten voor integraal werken in de wijk.
#integraal werken #interprofessionele samenwerking #leren

Jeugdhulp Amsterdam-DUO

1186 volgers
Binnen jeugdstelsel van Amsterdam en de DUO gemeenten wordt ingezet op de werkwijze gebiedsgericht werken. Met deze werkwijze willen wij als aanbieders van specialistische jeugdhulp dichtbij de gezinnen staan die wij helpen. Het gaat ons om maatwerk, zodat jij als hulpverlener daar kan zijn waar dat nodig is.
Interessant voor: Jeugdzorgprofessionals, gezinsprofessionals, jeugdhulpverleners, buurtteams, huisartsen en alle andere professionals die zich inzetten binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming.
#jeugdhulp #jeugdzorg #jeugdbescherming #gebiedsgericht werken #jeugd ggz

Academie Sociaal Domein

5948 volgers
De Academie Sociaal Domein is onderdeel van de jb Lorenz University en helpt professionals in het sociaal domein om grip te krijgen op de ontwikkelingen in het veld, en geeft concrete tools hoe om te gaan met mensen uit kwetsbare groepen. Op dit channel leren professionals van elkaar en wisselen ervaringen en kennis met elkaar uit.
Interessant voor: Wijkteammedewerkers, gezinsprofessionals, beleidsmedewerkers, casusmanagers, bestuurders en alle andere professionals actief in het sociaal domein.
#sociaal domein #zorg #academie #opleiding #training #gemeenten #wijkteam #beleidsmedewerker

Integraal Werken in de Wijk

1858 volgers
In het programma Integraal werken in de wijk bundelen Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal domein hun krachten om kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen.
Interessant voor: Sociaal werkers, gemeenteambtenaren, wijkteammedewerkers, jeugdconsulenten en alle andere professionals die zich inzetten voor integraal werken in de wijk.
#integrale aanpak #krachtenbundelen #wijkteams #gestapelde problemen #maatwerk

Positieve Gezondheid

6170 volgers
Op dit landelijke channel helpen professionals elkaar met vragen over Positieve Gezondheid en delen ervaringsverhalen. Het channel versterkt en versnelt de beweging rondom Positieve Gezondheid.
Interessant voor: Huisartsen, POH’s, wijkverpleegkundigen, Wmo-consulenten, jeugdwerkers, sociaal werkers en alle andere professionals die Positieve Gezondheid (gaan) toepassen.
#positieve gezondheid #betekenisvol #preventie #zorg

Sport en bewegen helpt vooruit

1635 volgers
Lekker sportief bezig zijn of bewegen is een effectief middel om jouw doelgroep of client 'vooruit' te helpen. Want participeren in de samenleving is voor kwetsbare groepen niet altijd vanzelfsprekend. Op dit channel vind je inspiratie, kennis en tools over de inzet van sport of bewegen als middel. Doe er je voordeel mee!
Interessant voor: Beleidsmedewerkers, sociaal werkers, buurtwerkers, wmo-consulenten, gezinsprofessionals, gezondheidsprofessionals, (vak)leerkrachten en alle andere professionals die zich inzetten voor gezondheid en bewegen.
#Sportenbewegen #middel #preventie #leefstijl #domeinoverstijgend

Veiligheid in gezinnen

4927 volgers
Het Channel Veiligheid in gezinnen is het platform voor professionals die zich willen inzetten voor een veilige ontwikkelomgeving voor kinderen. De Augeo Foundation versterkt professionals, beleidsmakers en vrijwilligers om kindermishandeling en huiselijk geweld zo snel en doeltreffend mogelijk aan te pakken.
Interessant voor: Jeugdzorgprofessionals, beleidsmedewerkers, gezinsprofessionals, psychologen, schoolmaatschappelijk werkers en alle andere professionals die zich inzetten om kindermishandeling geen toekomst te geven.
#jeugdzorg #kindermishandeling #huiselijk geweld #ouders #basisonderwijs

LVB in het sociaal domein

1063 volgers
Ongeveer 1,1 miljoen mensen in Nederland hebben een licht verstandelijke beperking (LVB). Op het channel LVB in het sociaal domein van het Landelijk Kenniscentrum LVB kunnen professionals ervaringen uitwisselen en informatie vinden over het herkennen van en het werken met mensen met een LVB.
Interessant voor: Ambulant begeleiders, wijkteammedewerkers, sociaal werkers, beleidsmedewerkers, onafhankelijk cliëntondersteuners, jeugd- en kinderwerkers, huisartsen en alle andere professionals die in hun werk contact hebben met iemand met een LVB.
#lvb #gehandicaptenzorg #GGZ #zorg #inclusief

Cultuur, Zorg & Welzijn

2775 volgers
Op dit landelijke channel van LKCA treffen professionals uit cultuur, zorg & welzijn elkaar. Ze delen ervaring en kennis rondom de effecten van cultuur op het dagelijks functioneren, mentaal welbevinden en de kwaliteit van leven.
Interessant voor: Sociaal werkers, buurt-, sport- en cultuurcoaches, jeugd- en jongerenwerkers, huisartsen en poh-ers, beleidsmakers, onderwijsprofessionals en andere professionals die kunst & cultuur willen inzetten voor het welbevinden van mensen
#Kunst #Cultuur #Welbevinden #gezondheid #Cultuurparticipatie #Positieve gezondheid #zingeving

Palliatieve Benadering

3933 volgers
Professionals uit de zorg, het sociaal domein, geestelijke verzorging en zingeving helpen elkaar op dit channel met vragen over de palliatieve benadering. Door kennismaking en uitwisseling verkennen ze wat werkt. Ze ondersteunen elkaar met kennis en praktische handvatten waarmee ze in de dagelijkse praktijk aan de slag kunnen.
Interessant voor: Cliëntondersteuners, wijkverpleegkundigen, ouderenadviseurs, wmo-consulenten, huisartsen, geestelijk verzorgers en alle andere professionals die met cliënten in aanraking komen met een behoefte aan palliatieve ondersteuning.
#palliatieve ondersteuning #zingeving #geestelijke verzorging #levensvragen

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

806 volgers
De huidige jeugdbescherming is complex en knelt. Kinderen en volwassenen voelen zich onvoldoende gehoord, gezien en gesteund. Er is te weinig samenhang tussen zorg voor kinderen en volwassenen: organisaties werken als een estafette. Maar ook professionals ervaren de complexiteit als belemmerend. Het Toekomstscenario beoogt een nieuwe manier van denken en werken, waarin gezinsgericht en in samenhang met alle betrokkenen wordt ingezet op eerdere en passende hulp aan alle leden in een gezin.
Interessant voor: Iedereen die betrokken is bij de kind- en gezinsbescherming. Van beleidsmakers en management tot professionals en ervaringsdeskundigen. Vanuit de ministeries van J&V en VWS en de VNG, Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen, Raad voor de Kinderbescherm
#kind #gezin #jeugdhulp #gezinsgericht werken #passende hulp #toekomstscenario

De Eerstelijns

2147 volgers
De eerstelijnszorg en het sociaal domein willen elkaar beter leren kennen, sneller kunnen vinden en steeds vaker meer samenwerken. Daarom heeft het platform De Eerstelijns een channel hier op 1SociaalDomein. Professionals uit beide sectoren kunnen elkaar bijvoorbeeld praktische vragen stellen. Zij delen kennis en ervaring.
Interessant voor: Huisartsen, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers en alle andere professionals die in hun werk de verbinding maken tussen eerstelijnszorg en sociaal domein.
#eerstelijns #huisarts #wijkverpleegkundige #sociaal domein #verbinding

Inclusiever Onderwijs

1308 volgers
Er zijn steeds meer initiatieven waarbij regulier en speciaal onderwijs samenwerken. Dit channel ondersteunt professionals die hierbij betrokken zijn, door te faciliteren dat zij met elkaar kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren.
Interessant voor: Leerkrachten, jeugdprofessionals, schoolbestuurders, persoonlijk begeleiders, beleidsmedewerkers en alle andere professionals die werken aan uitvoering van passend onderwijs in de praktijk.
#passend onderwijs #onderwijs #samenwerking #inclusieveronderwijs

Kinder-en Jongerenwerk

2215 volgers
Dit channel van beroepsvereniging BVjong is er voor alle jongerenwerkers in Nederland. Er is ruimte voor discussie, vraag & antwoord en het delen van publicaties over het jongerenwerk.
Interessant voor: Kinderwerkers, jongerenwerkers, beleidsmedewerkers en alle andere professionals die geïnteresseerd zijn in het jongerenwerk.
#jongerenwerk #kinderwerk #beroepsvereniging

Wet Aanpak Meervoudige Problematiek Sociaal Domein

602 volgers
Op dit platform verzamelen we alle relevante informatie over de Wet Aanpak Meervoudige Problematiek in het Sociaal Domein, de WAMS. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om kennis uit te wisselen over domeinoverstijgende gegevens­verwerking en de relatie tussen de WAMS en andere ontwikkelingen in de zorg en het sociaal domein.
Interessant voor: Sociaal werkers, wijkteammedewerkers, POH’s, huisartsen, jeugdconsulenten en alle andere professionals die werken met meervoudige problematiek
#wams #Wet Aanpak Meervoudige Problematiek #gegevensuitwisseling #AVG

Federatie voor Gezondheid

1454 volgers
Het Channel Federatie voor Gezondheid is er voor iedereen die geïnteresseerd is in de beweging van nazorg naar voorzorg. Op dit Channel worden contacten gelegd en videosessies georganiseerd in summer- en winterschools. Je bent van harte uitgenodigd daar aan deel te nemen en dit Channel te volgen. In besloten groepen wisselen de leden van de Federatie met elkaar uit over actuele thema's en bundelen hun kracht. 
Interessant voor: Iedereen die geinteresseerd is in de beweging van voorzorg naar nazorg.
#bestuurders, #leidinggevenden, #adviseurs, #verzekeraars, #zorginkopers

Gezamenlijk voor Gezonde Regio's

768 volgers
Het Channel Gezamenlijk voor Gezonde Regio’s is er voor iedereen die wil toewerken naar gezonde regio’s. Vanuit de samenwerking binnen Alles is Gezondheid, GROZ, Healh KIC en Institute for Positive Health willen we samen met lokale, regionale én nationale partijen alle wijken en buurten gezonder maken. Het channel is een plek waar we kennis en kunde delen, en ervaringen uit de regio’s kunnen uitwisselen. Doe jij mee?
Interessant voor: alle professionals die toewerken naar gezonde regio's, of dat nu is op lokaal, regionaal of nationaal niveau. Denk aan fieldlabs, proeftuinen, en kavels, maar ook burgerinitiatieven, kennisinstellingen, overheidsinstanties, zorgverzekeraars en bedrijven.
#samen #gezondheid #zorg #burgerparticipatie #samenwerking

Alles is Gezondheid

1537 volgers
De beweging Alles is Gezondheid gaat voor een gezonder en vitaler Nederland. Het netwerk bestaat uit meer dan 3000 partners. Het channel verbindt netwerkpartners aan elkaar én aan andere professionals in het sociaal domein.
Interessant voor: Netwerkpartners van Alles is Gezondheid, gezondheids-professionals, welzijnswerkers en alle andere professionals die willen bijdragen aan een gezonder Nederland.
#leefstijl #leefomgeving #preventie #mentale balans

Praktijkontwikkeling Social Work

419 volgers
Het Channel Praktijkontwikkeling Social Work is gestart en gekoppeld aan de deeltijd-masteropleiding Social Work in Amsterdam. Op dit Channel wordt gewerkt aan het bieden van een leergemeenschap aan (studerende) professionals, het ondersteunen van identificatie van praktijkoverstijgende vraagstukken en tenslotte het formuleren en uitvoeren van vervolgacties rondom deze praktijkoverstijgende vraagstukken. Onderdelen van praktijkontwikkeling zijn onderzoeken, veranderen en professionaliseren.
Interessant voor: Sociale professionals, onderzoekers, lectoren, studerende professionals en alumni
#praktijkoverstijgendevraagstukken #onderzoek #professionaliseren
HomeTijdlijnVraag & AntwoordChannelsProfessionals