Channels

Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals

1207 volgers
Het Platform Vakmanschap is een plek om samen te leren, ervaringen met elkaar te delen en te vinden welke kennis er al is rond het bieden van goede ondersteuning en hulp aan jeugd en ouders.
Interessant voor: Gezinshuisouders, orthopedagogen, jeugdconsulenten, jeugdzorgwerkers, jeugdprofessionals en alle andere professionals die werken met jeugd.
#vakmanschap #jeugdhulp #jeugdzorg #vroegsignalering

Associatie Wijkteams

983 volgers
Associatie wijkteams is een landelijk netwerk van wijkteams waarin ruimte wordt gecreëerd voor uitwisseling, doorontwikkeling en inspiratie. Op dit channel leren de professionals van de wijkteams verbonden aan het netwerk van elkaar, dragen zij bij aan verdere kennisontwikkeling en laten zij hun stem horen.
Interessant voor: wijkteammedewerkers, bestuurders, sociaal werkers, stafleden en alle andere professionals die werken bij of met wijkteams.
#wijkgericht werken #integrale aanpak #vakmanschap #veiligheid #nieuwe vormen van verantwoording

Jongerenwerk

1398 volgers
Dit channel van beroepsvereniging BVjong is er voor alle jongerenwerkers in Nederland. Er is ruimte voor discussie, vraag & antwoord en het delen van publicaties over het jongerenwerk.
Interessant voor: Kinderwerkers, jongerenwerkers, beleidsmedewerkers en alle andere professionals die geïnteresseerd zijn in het jongerenwerk.
#jongerenwerk #kinderwerk #beroepsvereniging

Palliatieve Benadering

1686 volgers
Professionals uit de zorg, het sociaal domein, geestelijke verzorging en zingeving helpen elkaar op dit channel met vragen over de palliatieve benadering. Door kennismaking en uitwisseling verkennen ze wat werkt. Ze ondersteunen elkaar met kennis en praktische handvatten waarmee ze in de dagelijkse praktijk aan de slag kunnen.
Interessant voor: Cliëntondersteuners, wijkverpleegkundigen, ouderenadviseurs, wmo-consulenten, huisartsen, geestelijk verzorgers en alle andere professionals die met cliënten in aanraking komen met een behoefte aan palliatieve ondersteuning.
#palliatieve ondersteuning #zingeving #geestelijke verzorging #levensvragen

Positieve Gezondheid

3403 volgers
Op dit landelijke channel helpen professionals elkaar met vragen over Positieve Gezondheid en delen ervaringsverhalen. Het channel versterkt en versnelt de beweging rondom Positieve Gezondheid.
Interessant voor: Huisartsen, POH’s, wijkverpleegkundigen, Wmo-consulenten, jeugdwerkers, sociaal werkers en alle andere professionals die Positieve Gezondheid (gaan) toepassen.
#positieve gezondheid #betekenisvol #preventie #zorg

Gezamenlijk voor Gezonde Regio's

453 volgers
Het Channel Gezamenlijk voor Gezonde Regio’s is er voor iedereen die wil toewerken naar gezonde regio’s. Vanuit de samenwerking binnen Alles is Gezondheid, GROZ, Healh KIC en Institute for Positive Health willen we samen met lokale, regionale én nationale partijen alle wijken en buurten gezonder maken. Het channel is een plek waar we kennis en kunde delen, en ervaringen uit de regio’s kunnen uitwisselen. Doe jij mee?
Interessant voor: alle professionals die toewerken naar gezonde regio's, of dat nu is op lokaal, regionaal of nationaal niveau. Denk aan fieldlabs, proeftuinen, en kavels, maar ook burgerinitiatieven, kennisinstellingen, overheidsinstanties, zorgverzekeraars en bedrijven.
#samen #gezondheid #zorg #burgerparticipatie #samenwerking

Cultuur, Zorg & Welzijn

1366 volgers
Op dit landelijke channel van LKCA treffen professionals uit cultuur, zorg & welzijn elkaar. Ze delen ervaring en kennis rondom de effecten van cultuur op het dagelijks functioneren, mentaal welbevinden en de kwaliteit van leven.
Interessant voor: Sociaal werkers, buurt-, sport- en cultuurcoaches, jeugd- en jongerenwerkers, huisartsen en poh-ers, beleidsmakers, onderwijsprofessionals en andere professionals die kunst & cultuur willen inzetten voor het welbevinden van mensen
#Kunst #Cultuur #Welbevinden #gezondheid #Cultuurparticipatie #Positieve gezondheid #zingeving

Academie Sociaal Domein

899 volgers
De Academie Sociaal Domein is onderdeel van de jb Lorenz University en helpt professionals in het sociaal domein om grip te krijgen op de ontwikkelingen in het veld, en geeft concrete tools hoe om te gaan met mensen uit kwetsbare groepen. Op dit channel leren professionals van elkaar en wisselen ervaringen en kennis met elkaar uit.
Interessant voor: Wijkteammedewerkers, gezinsprofessionals, beleidsmedewerkers, casusmanagers, bestuurders en alle andere professionals actief in het sociaal domein.
#sociaal domein #zorg #academie #opleiding #training #gemeenten #wijkteam #beleidsmedewerker

Augeo Community

997 volgers
Het Channel Augeo Community is het platform voor professionals die zich willen inzetten voor een veilige ontwikkelomgeving voor kinderen. De Augeo Foundation versterkt professionals, beleidsmakers en vrijwilligers om kindermishandeling en huiselijk geweld zo snel en doeltreffend mogelijk aan te pakken.
Interessant voor: Jeugdzorgprofessionals, beleidsmedewerkers, gezinsprofessionals, psychologen, schoolmaatschappelijk werkers en alle andere professionals die zich inzetten om kindermishandeling geen toekomst te geven.
#jeugdzorg #kindermishandeling #huiselijk geweld #ouders #basisonderwijs

De Eerstelijns

585 volgers
De eerstelijnszorg en het sociaal domein willen elkaar beter leren kennen, sneller kunnen vinden en steeds vaker meer samenwerken. Daarom heeft het platform De Eerstelijns een channel hier op 1SociaalDomein. Professionals uit beide sectoren kunnen elkaar bijvoorbeeld praktische vragen stellen. Zij delen kennis en ervaring.
Interessant voor: Huisartsen, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers en alle andere professionals die in hun werk de verbinding maken tussen eerstelijnszorg en sociaal domein.
#eerstelijns #huisarts #wijkverpleegkundige #sociaal domein #verbinding

Federatie voor Gezondheid

968 volgers
Het Channel Federatie voor Gezondheid is er voor iedereen die geïnteresseerd is in de beweging van nazorg naar voorzorg. Op dit Channel worden contacten gelegd en videosessies georganiseerd in summer- en winterschools. Je bent van harte uitgenodigd daar aan deel te nemen en dit Channel te volgen. In besloten groepen wisselen de leden van de Federatie met elkaar uit over actuele thema's en bundelen hun kracht. 
Interessant voor: Iedereen die geinteresseerd is in de beweging van voorzorg naar nazorg.
#bestuurders, #leidinggevenden, #adviseurs, #verzekeraars, #zorginkopers

Praktijkontwikkeling Social Work

108 volgers
Het Channel Praktijkontwikkeling Social Work is gestart en gekoppeld aan de deeltijd-masteropleiding Social Work in Amsterdam. Op dit Channel wordt gewerkt aan het bieden van een leergemeenschap aan (studerende) professionals, het ondersteunen van identificatie van praktijkoverstijgende vraagstukken en tenslotte het formuleren en uitvoeren van vervolgacties rondom deze praktijkoverstijgende vraagstukken. Onderdelen van praktijkontwikkeling zijn onderzoeken, veranderen en professionaliseren.
Interessant voor: Sociale professionals, onderzoekers, lectoren, studerende professionals en alumni
#praktijkoverstijgendevraagstukken #onderzoek #professionaliseren

Mooi Maatwerk

687 volgers
Op dit channel delen professionals doorbraken bij complexe casussen met elkaar. Ook onopgeloste casussen worden op het channel besproken. Mooi Maatwerk is een traject van het Programma Sociaal Domein.
Interessant voor: Sociaal werkers, teamleiders, gemeenteambtenaren en alle andere professionals die te maken hebben met gestapelde en complexe problematiek.
#schulden #armoede #gestapelde problemen #maatwerk

Alles is Gezondheid

1306 volgers
De beweging Alles is Gezondheid gaat voor een gezonder en vitaler Nederland. Het netwerk bestaat uit meer dan 3000 partners. Het channel verbindt netwerkpartners aan elkaar én aan andere professionals in het sociaal domein.
Interessant voor: Netwerkpartners van Alles is Gezondheid, gezondheids-professionals, welzijnswerkers en alle andere professionals die willen bijdragen aan een gezonder Nederland.
#leefstijl #leefomgeving #preventie #mentale balans

Inclusief Leren Werken

267 volgers
Het channel InclusiefLerenWerken is een plek voor werkgevers en medewerkers van organisaties die zich bezig houden met inclusief werken en werkgeven. Ze kunnen elkaar vragen kunnen stellen en informeren over het succes van bestaande praktijken.
Interessant voor: jobcoaches, inclusief werkgevers, sociaal werkers, participatiemakelaars, loopbaanbegeleiders en alle andere professionals die zich bezig houden met inclusief werken en werkgeven.
#participatie #arbeidsmarkt #werkgevers #Harrie

Kwetsbare Gezinnen

727 volgers
Dit channel is er voor alle professionals die te maken hebben met kwetsbare gezinnen. Denk aan risico op huiselijk geweld en kindermishandeling. Door samenwerkende partijen opgericht zodat professionals tijdens de Coronacrisis elkaar kunnen helpen met tips, goede voorbeelden en kennis.
Interessant voor: Jeugdbeschermers, wijkteammedewerkers, jeugdhulpverleners, onderwijsprofessionals, gezinswerkers en alle andere professionals die zich inzetten voor het verbeteren van gezinssituaties.
#jeugdhulp #huiselijk geweld #kindermishandeling
HomeTijdlijnVraag & AntwoordChannelsProfessionals