Channels

Jongerenwerk

785 volgers
Dit channel van beroepsvereniging BVjong is er voor alle jongerenwerkers in Nederland. Er is ruimte voor discussie, vraag & antwoord en het delen van publicaties over het jongerenwerk.
Interessant voor: Kinderwerkers, jongerenwerkers, beleidsmedewerkers en alle andere professionals die geïnteresseerd zijn in het jongerenwerk.
#jongerenwerk #kinderwerk #beroepsvereniging

Palliatieve Benadering

497 volgers
Professionals uit de zorg, het sociaal domein, geestelijke verzorging en zingeving helpen elkaar op dit channel met vragen over de palliatieve benadering. Door kennismaking en uitwisseling verkennen ze wat werkt. Ze ondersteunen elkaar met kennis en praktische handvatten waarmee ze in de dagelijkse praktijk aan de slag kunnen.
Interessant voor: Cliëntondersteuners, wijkverpleegkundigen, ouderenadviseurs, wmo-consulenten, huisartsen, geestelijk verzorgers en alle andere professionals die met cliënten in aanraking komen met een behoefte aan palliatieve ondersteuning.
#palliatieve ondersteuning #zingeving #geestelijke verzorging #levensvragen

Associatie Wijkteams

210 volgers
Associatie wijkteams is een landelijk netwerk van wijkteams waarin ruimte wordt gecreëerd voor uitwisseling, doorontwikkeling en inspiratie. Op dit channel leren de professionals van de wijkteams verbonden aan het netwerk van elkaar, dragen zij bij aan verdere kennisontwikkeling en laten zij hun stem horen.
Interessant voor: wijkteammedewerkers, bestuurders, sociaal werkers, stafleden en alle andere professionals die werken bij of met wijkteams.
#wijkgericht werken #integrale aanpak #vakmanschap #veiligheid #nieuwe vormen van verantwoording

LCGW

166 volgers
Het LCGW is de vereniging van gemeenteambtenaren in het brede sociale domein. Op dit channel wisselen LCGW-leden met elkaar uit hoe zij actuele vraagstukken aanpakken vanuit hun gemeente. Ook niet LCGW-leden zijn van harte welkom mee te doen op dit channel.
Interessant voor: Gemeenteambtenaren, gemeentelijke partners, onderzoekers, en alle andere professionals die zich inzetten voor verbetering van het sociaal domein.
#gemeente #netwerk #kennis #verbetering sociaal domein

Positieve Gezondheid

1908 volgers
Op dit landelijke channel helpen professionals elkaar met vragen over Positieve Gezondheid en delen ervaringsverhalen. Het channel versterkt en versnelt de beweging rondom Positieve Gezondheid.
Interessant voor: Huisartsen, POH’s, wijkverpleegkundigen, Wmo-consulenten, jeugdwerkers, sociaal werkers en alle andere professionals die Positieve Gezondheid (gaan) toepassen.
#positieve gezondheid #betekenisvol #preventie #zorg

Mooi Maatwerk

517 volgers
Op dit channel delen professionals doorbraken bij complexe casussen met elkaar. Ook onopgeloste casussen worden op het channel besproken. Mooi Maatwerk is een traject van het Programma Sociaal Domein.
Interessant voor: Sociaal werkers, teamleiders, gemeenteambtenaren en alle andere professionals die te maken hebben met gestapelde en complexe problematiek.
#schulden #armoede #gestapelde problemen #maatwerk

Inclusief Leren Werken

116 volgers
Het channel InclusiefLerenWerken is een plek voor werkgevers en medewerkers van organisaties die zich bezig houden met inclusief werken en werkgeven. Ze kunnen elkaar vragen kunnen stellen en informeren over het succes van bestaande praktijken.
Interessant voor: jobcoaches, inclusief werkgevers, sociaal werkers, participatiemakelaars, loopbaanbegeleiders en alle andere professionals die zich bezig houden met inclusief werken en werkgeven.
#participatie #arbeidsmarkt #werkgevers #Harrie

Odensehuizen Nederland

118 volgers
Een Odensehuis is een informatie- en ontmoetingsplek voor mensen met dementie, mantelzorgers en hun netwerk. Op dit channel delen coördinatoren en vrijwilligers tips en ervaringen met elkaar.
Interessant voor: Coördinatoren, participanten en vrijwilligers van een Odensehuis en alle andere professionals die te maken hebben met cliënten met (beginnende) dementie.
#dementie #eigen regie #mantelzorg #empowerment

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

89 volgers
Het UAF biedt talentvolle vluchtelingen de kans om zichzelf verder te ontwikkelen via onderwijs en werk. Op dit channel staat UAF in contact met geïnteresseerde professionals en samenwerkingspartners.
Interessant voor: Docenten, gemeente-ambtenaren en maatschappelijk gerichte professionals in het bedrijfsleven.
#statushouders #onderwijs #arbeidsmarkt #vluchtelingen

GezondheidsRegio Oost-Brabant

93 volgers
Channel Gezondheidsregio Oost Brabant is een leernetwerk waarin drie proeftuinen in de omgeving Oss ervaringen met de methodiek ‘Anders denken, doen en organiseren’ uitwisselen.
Interessant voor: Beleidsmakers, regiomanagers, wijkcoördinatoren en alle andere professionals die meer willen weten over ontschot werken met één uitvraag.
#wijkaanpak #ontschot werken #proeftuin #integrale aanpak

Stichting Halt

68 volgers
Halt heeft de wettelijke taak om grensoverschrijdend gedrag van jongeren te bestraffen. Op het channel staan Halt-medewerkers in contact met professionals uit het lokaal bestuur, onderwijs, zorg en welzijn.
Interessant voor: Professionals die werken bij gemeenten, scholen, politie en hulpverlening die te maken hebben met (licht) criminele jongeren.
#jeugdcriminaliteit #veiligheid #preventie

Alles is Gezondheid

1342 volgers
De beweging Alles is Gezondheid gaat voor een gezonder en vitaler Nederland. Het netwerk bestaat uit meer dan 3000 partners. Het channel verbindt netwerkpartners aan elkaar én aan andere professionals in het sociaal domein.
Interessant voor: Netwerkpartners van Alles is Gezondheid, gezondheids-professionals, welzijnswerkers en alle andere professionals die willen bijdragen aan een gezonder Nederland.
#leefstijl #leefomgeving #preventie #mentale balans

Kwetsbare Gezinnen

520 volgers
Dit channel is er voor alle professionals die te maken hebben met kwetsbare gezinnen. Denk aan risico op huiselijk geweld en kindermishandeling. Door samenwerkende partijen opgericht zodat professionals tijdens de Coronacrisis elkaar kunnen helpen met tips, goede voorbeelden en kennis.
Interessant voor: Jeugdbeschermers, wijkteammedewerkers, jeugdhulpverleners, onderwijsprofessionals, gezinswerkers en alle andere professionals die zich inzetten voor het verbeteren van gezinssituaties.
#jeugdhulp #huiselijk geweld #kindermishandeling
HomeVraag & AntwoordChannelsProfessionals