Vraag

19 juni 2020
Senior maatschappelijk werker

“Zijn er voorbeelden hoe je in de verantwoording aan de opdrachtgever een sturingsmatrix/indicatoren benoemd? Hoe meet je resultaten?”

Toelichting

Binnenkort gaan we aan de slag om met de gemeente een sturingsmatrix vast te stellen. Hiervoor geven we input aan de indicatoren, die gebruikt worden om resultaten te meten/vertellen. Onze gemeente wil vanuit de visie van Positieve Gezondheid werken/laten werken. Eerder gebruikte we zelf omschreven indicatoren en de ZRM (zelfredzaamheidsmatrix) werd dan vaak als meetinstrument gebruikt. Hoe kun je dat vanuit de visie van PG doen? Is het spinneweb dan een bruikbaar instrument? Dit wordt ingevuld door de klant, bij de ZRM vullen wij het in. Hoe gaan anderen hiermee om? 

Ervaringsdeskundige

In het sociaal domein barst het van de nieuwe initiatieven en experimenten om problemen bij burgers integraal en zo vroeg mogelijk op te lossen. Daarnaast moeten organisaties hun bestaansrecht legitimeren met resultaten, terecht als het gaat om publiek geld. Inzichten helpen om burgers nog beter te ondersteunen en uiteindelijk kosten te besparen. Wij werken samen met verschillende organisaties en gemeenten uit het sociaal domein om landelijk te leren vanuit de praktijk, met verschillende soorten effectmetingen, benchmarken en impactanalyses, waarbij het Spinnenweb vanuit de Positieve Gezondheid meegenomen wordt. Heb je vragen, info@pro-feel.nl

Adviseur, eigenaar

Het spinnenweb is een gespreksinstrument en geen meetinstrument. Wel wordt onderzocht of het mogelijk is om een aantal items van te destilleren die gezamenlijk een goede indicatie geven van de gezondheid. Het spinnenweb is hooguit een persoonlijke indicator over hoe het gaat met iemand, ook als je het vervolgt in de tijd, maar kan niet voor sturing op die manier gebruikt worden. Vanuit het LUMC wordt samen met heel veel partners waaronder het iPH momenteel een Gezondheidsmeter ontwikkeld die mogelijk wel als indicator in de toekomst kan gelden. We willen met het iPH goed in kaart brengen welke mogelijkheden er zijn en komen om de impact te meten van het werken met positieve gezondheid. In dat kader zou ik graag een keer met je in gesprek gaan over jullie ervaringen met meten. Je kunt me mailen op m.dekleijn@iph.nl.

Projectleider

Hoi Petra,

Ik zie dat een aantal andere reacties ook al de vraag stellen: wat, voor wie, waarom wil je meten? Om dit denkproces te stimuleren hebben wij een kwaliteitskader ontwikkeld dat zich richt op kwaliteit van (interventies/ aanpakken) in het sociale domein. We zijn nog in de ontwikkelfase. Ik zou 'm graag een keer samen met je doorlopen. Mogelijk hebben we daar beide iets aan. Ik hoor het wel als je daar behoefte aan hebt!

Groet, Annemiek Visser

Freek van den Berg
Innovatie Sociaal Domein

Beste Petra, jij geeft aan dat jullie de ZRM gebruikten. Ken je de digitale variant daarvan al?
Steeds meer organisaties werken met www.krachtenwijzer.nl
De Krachtenwijzer is een digitale tool, gebaseerd op de ZRM® Matrix, waarmee je een gedetailleerd inzicht krijgt in de mate waarin iemands zelfredzaamheid berust op eigen kracht, op eigen netwerk en op professionele hulp.
De Krachtenwijzer wordt als screeningsinstrument door gemeenten en zorgorganisaties ingezet bij mensen die een beroep doen (of voor wie een beroep wordt gedaan) op professionele ondersteuning vanuit het sociaal domein.

-Van ondersteuningsbehoefte naar werkpunt naar actie naar hulpmiddel(en)
-Monitoren t.b.v. evaluatie van voortgang
-Tijdig op- en afschalen o.b.v. voortgangsinformatie
-Inzicht in wel of (nog) niet gescreende domeinen
-Mogelijkheid tot het vastleggen van achtergrondinformatie en perspectief.

Storytelling specialist

Ik heb zelf hele prachtige ervaringen met 'narratief onderzoek en narratieve verantwoording', o.a. in het coachen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar vrijwilligerswerk. Ik heb toen van een aantal deelnemers het coachproces als een verhaal beschreven, Kijkend naar de effecten bleken de indicatoren van positieve gezondheid heel erg geschikt om de effecten van (welzijns)empowerment te 'duiden'. Welzijn draagt bij aan veerkracht; dat kon ik bij de verschillende deelnemers zichtbaar maken door indicatoren als 'meer energie', betere conditie, meer levenslust, meer genieten, meer sociale contacten.
In mijn/ons geval zijn we vanuit de praktijk (bottom up) gekomen tot deze indicatoren. Eigenlijk is het voor mij zelfs het ideale plaatje als je als organisatie (zelfbewust) zegt: gemeente, hier mag je ons op afrekenen. Zo zijn wij van betekenis voor onze doelgroep, Dit zijn de processen waardoor wij resultaten behalen (Movisie noemt dat werkzame mechanismen) en hieruit bestaat het vakmanschap van onze medewerkers. Als je op zoek gaat naar al je onderliggende overtuigingen en waarden ontdek je 'het geheim van sociaal werk', heb ik ontdekt. Je mag me gerust bellen hoor, dat praat gemakkelijker dan per mail. 06 53964635

Projectleider gezond gewicht Almere en adviseur gezonde leefomgeving

Dag Petra, voor Gezond Gewicht Almere hebben we zojuist met gemeente, JGZ Almere, Zorggroep Almere en Kinderkliniek een matrix opgesteld. Belangrijk om samen met partners deze matrix op te stellen en doel, gewenste resultaten en instrumenten om dit te meten hierin opnemen. Iedere partner heeft een andere gewenste maat voor meten van succes en bijstellen van de aanpak.

Manager Innovatie

Beste Petra,

Het is een hele brede vraag met verschillende mogelijke oplossingsrichtingen. Het begint vaak met de vraag welke sturingsinformatie heb je nodig en op welk niveau en wat ga je daarmee doen. Daarna onderzoek je welke instrumenten, alsook infrastructuur ingezet moet worden en hoe daadwerkelijk de informatievoorziening aan verschillende stakeholders wordt ingericht.

Mediquest heeft vanuit haar rol als Trusted Third Party (onafhankelijke partij) meerdere van dit soort trajecten begeleid en ingericht. Zo zijn wij TTP voor Wijkverpleging, GGZ-kwaliteitsstatuut, Gehandicaptenzorg, KNGF (fsyiotherapie)... het meest concreet en tot de verbeelding sprekend is wellicht ons project samen met Gemeente Den Haag. Dit is een resultaatmeting gericht op Wmo-maatwerkvoorzieningen. De PG gedachte zit hierin niet verweven, maar geeft wel een indruk... Samen met zorgprofessionals, cliënten en Den Haag hebben we een eigen meetinstrument en infrastructuur ingericht welke recht doet aan de wensen/ eisen en belangen van de betrokken stakeholders.

Mocht je meer informatie of toelichting wensen, dan kan je mij benaderen via onderstaande contactgegevens.

Jeroen Homberg
jhomberg@mediquest.nl
06-46053908

Programmanager

ha Petra,
Resultaten zijn natuurlijk op veel manieren te meten (veelal praten we dan over producten/opbrengst omdat impact nog veel lastiger te meten is. Wat ik mooi vind bij positieve gezondheid is dat je probeert te meten wat je wil waarderen, ipv te waarderen wat je wil meten. Dus het gaat veel meer om waar wil je op termijn naar toe, wat is het lonkend perspectief bij positieve gezondheid, en hoe meet je dit. Liefst ook met kwalitatief onderzoek waarin ook zelf effecacy/zelfregie/zelfempowerment/welzijn terug komt.
groet Ineke van der Vlugt
Rutgers

Vrijgevestigd onderzoeker

Dag Petra,

Kleine vraag 'hoe meet je resultaten'... Maar het antwoord is wat veelvoudiger ;o)
Vorig jaar hebben we stilgestaan bij de monitoring in het sociaal domein, in een traject vanuit VNG, met Movisie en VSO. Er zijn vele wegen naar Rome. En voordat je naar één instrument doorschiet, is het misschien goed om een stap terug te doen - samen met je gemeente: waarom willen we eigenlijk meten?
In de Wegwijzer monitoring sociaal domein hebben we deze en andere wijsheden (en tips, en links) op een rij gezet. Zie bijlage.

Succes, en veel inzicht!
Jochum Deuten

HomeTijdlijnVraag & AntwoordChannelsProfessionals