Vraag

7 februari 2022
Profielfoto van Pieter Hilhorst
Landelijk projectleider

“Wie heeft een casus waarin je weet welke ondersteuning nodig is, maar er gedoe is over welke instantie voor de kosten moet opdraaien?”

Toelichting

Soms zijn professionals het eens over de ondersteuning die een bewoner nodig heeft, maar is het niet meteen duidelijk welke partij (bijv. gemeente, uitvoeringsorganisatie, verzekeraar etc.) voor de kosten moet opdraaien. De overbruggingsprocedure van het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens kan hier mogelijk een oplossing bieden door garantstelling of voorfinanciering. Het ministerie van VWS heeft reeds een overbruggingsprocedure uitgewerkt voor casuïstiek op het snijvlak van de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet.
We willen nu verkennen of een overbruggingsprocedure ook op andere domeinen/snijvlakken van toegevoegde waarde kan zijn. (UWV, SVB, gemeenten, onderwijs, Justitie). Het mag een actuele casus zijn of een die al is afgerond. ). Je mag de casus kort of lang beschrijven. Of alleen laten weten dat je er een hebt, dan neem ik contact met je op.
Meer informatie over het idee van de overbruggingsprocedure lees je hier

Motivatie

Als de overbruggingsprocedure wordt uitgebreid naar andere terreinen kan dat helpen om knelpunten te doorbreken. 

Werkgebied

Citydeal Eenvoudig Maatwerk / Programma Maatwerk Multiproblematiek

Profielfoto van Eva Duyvelaar
Eva Duyvelaar
Eigenaresse ViaEva

Beste Pieter,

Als nieuw lid hier sla ik direct aan op jouw vraag. Eerlijk gezegd loop ik hier bij bijna elke casus tegenaan en ben ik zeer benieuwd naar mogelijke oplossingen.

Ik hoor heel graag van je.

Groetjes,
Eva

Profielfoto van Hans Pollen
Adviseur-Opleider

Pieter,
Zo te zien is casuïstiek genoeg. Wellicht is de regeling daarom een welkome.
In onze praktijk gaat het echter om het dragen van deelfinancieringen door meerdere partijen.
Denk vooral aan onderwijs en zorg, waarin soms voor 1 kind/jongere voor 1 ontwikkelscenario zelfs meerdere organisaties binnen de genoemde domeinen betrokken zijn.
Wat is hierin mogelijk te adviseren?

Gr. Hans Pollen

Profielfoto van Gerben van Bochove
Medewerker Wijteam

Ik zit toevallig op dit moment met een ingewikkelde casus met veel gedoe over kosten. In Rotterdam is daarvoor een "doorbraakoverleg". Alle betrokken partijen gaan dan rond de tafel, met oa ook een jurist die er altijd bij betrokken wordt.
Donderdag as is dit zgn doorbraakoverleg met oa (ggz) zorg, onderwijs, samenwerkingsverband scholen, leerlingvervoer, gemeente. Mocht dit nou toch niet tot een doorbraak leiden, ben ik zeer geïnteresseerd in de mogelijkheden van de overbruggingsprocedure!

Profielfoto van Maike Huibers
Niveau 5 medewerker/ teamcoordinator Oss West

Beste Pieter,
Ik mis de link naar meer informatie over de overbruggingsprocedure.

Zou u deze nog toe willen voegen?

Profielfoto van Eva Ruiter
Jeugdconsulent

Ik heb als jeugdconsulent vanuit een gemeente regelmatig te maken met discussies over financiering van zorg die op het snijvlak onderwijs-zorg liggen waarbij de vraag is of de gemeente of de school de ondersteuning moet financieren. Fijn als daar een budget voor is, om de discussie te voeren zonder dat de ondersteuning er onder te lijden heeft. Het gaat dan om individuele begeleiding op school.

Profielfoto van Ben Boksebeld
Docent-onderzoeker

Hallo Pieter, ik ben geen hulpverlener (meer), maar had als onderzoeker drie jaar geleden te maken met een casus waarin een moeder geen geld had om de elektrische fiets voor haar zoon te vervangen die hij nodig had om op school te komen. Bij de gemeente werd moeder van de bijzondere bijstand naar de Wmo en weer terug verwezen. Ondertussen zat de jongen in zijn examenjaar thuis en dreigde moeder een boete te krijgen van de leerplichtambtenaar. Ik heb via social media aandacht gevraagd voor de situatie, waarna de lokale pers er aandacht aan besteedde. Uiteindelijk is er een oplossing gekomen via een kerkelijk fonds en een genereuze fietsendealer die bereid was iets met de prijs te doen.

Profielfoto van Petra Josso-Loureiro
Jeugdzorg medewerker

Hoi Pieter, ik heb een casus waar de hulpverlening en ouders een passende plek voor de jeugdige (6) denken te weten maar onduidelijk is of hier door de gemeente een beschikking voor gegeven zal gaan worden. De casus is actueel en zeer prangend. Mvg, Petra

Profielfoto van Jacqueline van de Kreeke
Mantelzorgmakelaar en clientondersteuner

Ik heb een casus.
Mevr. is mantelzorger van haar man. man is volledig rolstoelafhankelijk. Mevr. neemt alle (mantel)zorgtaken op zich. Beiden zijn halverwege 80 jaar. ze rooien het wel, maar zijn erg kwetsbaar. dhr. heeft veel zorg nodig. thuiszorg is op momenten aanwezig, de overige taken doet mevr. Dhr. heeft een catheter, hij kan niet zelf naar het toilet. Mevr. moet nu geopereerd worden aan haar heup. heeft veel pijn. wie zorgt voor mijnheer?
Dhr. wil leiver niet naar een zorghotel. (zorgverzekeringswet vergoed). Handen in huis is gebeld eng eraadpleegd, maar zij zien het niet zitten gezien de catheter en de hoge zorgvraag. Mevr. is 2 dagen van huis. Wil indiv. begleiding in huis (Zeezorg/saar aan huis) voor een paar dagen en mogelijk een week of 2 weken daarna (niet in de nacht). OVerbruggingszorg. Gemeente? )ondersteuning voor mevr. / zorgverzekeringswet? (zorguren voor dhr.).

Profielfoto van Margot Hoiting
Directeur

Ha Pieter,

Wij werken op allerlei terreinen, nu ook in de thuiszorg, we zijn geen zorginstelling maar een culturele instelling dat al jaren werkt in zorg en sociaal domein. Wij zijn net weer benaderd als laatste redmiddel (thuiswonende persoon met beginnende dementie) maar het is inderdaad ook nu weer gesteggel wie waarvoor zou moeten betalen. We hebben ook ervaring in de intramurale dementiezorg en nog veel meer. Ik licht het graag toe in een gesprek. mijn nummer is 0655 824 554

Profielfoto van Terenja Dors
Terenja Dors
Vrijgevestigd vaktherapeut

Beste Pieter,

Of dat duidelijk is wie moet vergoeden, maar dat probeert niet te doen: gemeente-jeugdhulp, waardoor het uiteindelijk vergoed wordt door gemeente-sociaal wijkteam (maatwerk budget).
Voor het hele verhaal kunt u mij mailen op terenja@creather.nl

Profielfoto van Miranda Hetterscheid
Casemanager dementie/ wijkverpleegkundige / praktijkverpleegkundige diabetes

Dag Pieter als casemanager dementie loop ik geregeld tegen dit systeem aan.
Discussie met wijkcoaches die nu WMO inzetten op mijn verzoek en er graag snel WLZ van willen maken.
Ik heb meerder casuistieken.
Je mag mij benaderen op persoonlijke titel..
Gr Miranda Hetterscheid

Profielfoto van Jan Bergen
Vrijwilliger

Begin met de inhoud en het doel en ga gewoon aan de slag met de noodzakelijke zorg. Leg alle goed vast. Kies één persoon uit die namens de gezamenlijke aanbieders aan de slag gaat om het te 'regelen'. Wees niet bang om 'buiten de lijntjes te kleuren'. Enige burgerlijke ongehoorzaamheid kan helpen.

Profielfoto van Miriam Wasser-Christenhusz
Kinderverpleegkundige en aandachtsvelder psychosociale familie gerichte zorg

Hallo Pieter ,

Ik heb ook een interessante casus alleenstaande moeder met oncologisch 3 jarig kind.
Waarin ik als kinderverpleegkundige en aandachtsvelder psychosociale familie gerichte zorg.
Vanuit positieve gezondheid en middels case-management alle domeinen de problemen aan het clusteren ben
en wat nodig is. Het is veel ervaring moeder hierin meenemen.

Je mag zeker contact met mij opnemen.

Vriendelijke groet.

Miriam Wasser

Profielfoto van Steffi Timmers
Zorgconsulente bij Haal zorg in huis

Ik heb een hele mooie maar ingewikkelde casus, hierbij zijn dus ook meer partijen betrokken zoals jeugdzorg, WLZ, WMO, zorgaanbieders en maatschappelijke ondersteuning.

Je mag contact met me opnemen als je geïnteresseerd bent, dan kan ik de casus nader toelichten.

Met vriendelijke groet,

Steffi Timmers
Haal zorg in huis

Profielfoto van Monique de Jong
Monique de Jong
Psychosociaal therapeut & client/gezinsondersteuner FASD, SKJ geaccrediteerd opleider FASD

Hallo Pieter,
Een nog te vaak over het hoofd geziene doelgroep (waarbij de prevalentie die van ASS overstijgt!) die veelvuldig te maken krijgt met deze administratieve problemen, zijn kinderen/jongeren/volwassenen met FASD (en meestal comorbide gedragsdiagnostiek ADHD, ASS, hechtingsproblematiek etc). Gezien de complexe beperkingen en multidiagnostiek (die vaak als een samenvatting van de halve DSM kan worden gezien, waarbij echter passende zorg en educatie moeilijk te vinden is), lopen ouders en professionals rondom deze clienten structureel aan tegen problemen m.b.t. indicatiestelling of vergoeding, juiste complete diagnostiek, doorschuiven wegens gebrek aan kennis/expertise of handelingsverlegen worden van zorginstanties. Zelfs de 3 diagnostische FASD poli's in Nederland (onderdeel van Gelre Ziekenhuis, Jonx/Lentis psychiatrie en InterPsy GGZ) hebben last gehad van de transitie na 2015, doordat gemeenten/verzekeraars soms alleen diagnostiek en zorg binnen eigen regio zouden vergoeden (terwijl daar kennis en expertise op gebied van diagnostiek of passende zorg niet aanwezig is). Deze clienten doorlopen vaak vanaf vroege jeugd tot in de volwassenheid een scala aan voorzieningen (speciaal onderwijs, jeugdzorg, pleegzorg, wajong, pgb, wmo, wlz, detentie, verslavingszorg, jobcoaching, beschermd of begeleid wonen etc).
met groet, Monique de Jong

Profielfoto van Henny Vernooij
Generalist

Dag Pieter,

Misschien hebben wij een casus, maar teveel om op papier te zetten. Je kan daarvoor contact opnemen met Tess van Noord 06-23159277 of o.g, Henny Vernooij 06-51457984 (Ik ben wel betrokken bij deze casus, maar niet op de hoogte van de ins en outs daar mijn collega Tess bezig is met een PGB aanvraag.

De casus betreft een jongedame, die door traumatische ervaringen al heel veel programma`s heeft gevolgd. Ze heeft nu een behandeling, via een speciaal potje (huisarts en fysio) wat aan lijkt te slaan. echter de bodem is in zicht. De verzekeraar wijst het af en er lijkt geen andere instantie voorhanden, die dat kan gaan bekostigen. Er loopt wel een PGB aanvraag, waarbij het neigt naar afwijzing.

Profielfoto van Helmi Harperink
Sociaal Wijkteam

Misschien dat de AVE procesregisseurs (aanpak voorkoming escalatie) van de sociale wijkteams je hierbij kunnen helpen. Casussen die op dit vlak vastlopen komen bij hen terecht.

Profielfoto van GJ van Vorst
Contractmanager

@Pieter: om je te kunnen helpen zou ik graag de link naar de procedure ontvangen. Deze staat in je post niet goed vermeld.
Benieuwd wat daar nu (al) in staat!

Profielfoto van Tineke Toering
Tineke Toering
Gezinswerker

School wil hulp, vindt dat buurtteam dit moet regelen
School geeft echter geen openheid over problematiek leerling
School wil dat BT en Jeugdhulporganisatie het gaan bekostigen
Buurtteam gaat hier niet mee akkoord
Nu Opgeschaald naar samenwerkingsverband

HomeTijdlijnVraag & AntwoordChannelsProfessionals