Achter dit initiatief staan


Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor sociaal werk in Nederland. De vereniging werkt samen met de sociaalwerkorganisaties aan sterk sociaal werk. De branche ziet voor het sociaal werk een belangrijke opdracht:
1. Bouwen aan een sterke sociale basis in buurten, wijken, steden.
2. Sociaal werkers stimuleren om te signaleren, te acteren en te verbinden.
3. Integraal ondersteunen van mensen bij zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, vanuit eigen kracht en met inzet van de omgeving;


Jeugdzorg Nederland behartigt de belangen van haar leden, treedt op als werkgeversorganisatie in de cao-onderhandelingen en draagt bij aan professionalisering van de zorg voor jeugd. Ze biedt zelf geen zorg voor jeugd, maar ondersteunt de aangesloten organisaties zodat die optimaal hun werk kunnen doen.
 


Movisie is het landelijk kennisinstituut voor het sociaal domein. Wij werken aan een samenleving met veerkracht waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Onze 150 experts ontwikkelen, verzamelen en verspreiden toepasbare kennis en oplossingen voor sociale vraagstukken. Enkele van onze experts zijn ook actief op dit platform.
 

GGZ.nl is het platform voor de ggz met hoogwaardige informatie voor zowel zorgprofessionals als zorgcliënten.

De basis van GGZ.nl vormen het open acces Vaktijdschrift, lange termijn informatieve nieuwsberichten vanuit een onafhankelijke redactie, de zorgkaart voor het vinden van een erkende ggz instelling en de vacaturebank. Daarnaast is ruimte voor het stellen van vragen aan andere bezoekers. 


Halt

Elkaar helpen en versterken, aanvullen en ervaringen uitwisselen, vragen stellen en beantwoorden, dit zijn belangrijke waarden binnen Halt. Bij Halt stellen het innoveren van kennis voorop. Halt richt zich al meer dan dertig jaar op het voorkomen, bestrijden en straffen van jeugdcriminaliteit. Zo’n 17.000 jongeren per jaar krijgen een Halt-straf opgelegd. Maar ook op het gebied van preventie is Halt de autoriteit. Halt geeft veel voorlichtingen op scholen, sportverenigingen of in de wijk. Halt is de verbindende partner tussen het gezin, de wereld van het jeugdstrafrecht, de gemeente en alle organisaties waarmee jongeren te maken hebben. Zo levert Halt een actieve bijdrage aan een veilige en leefbare omgeving. Om deze kennis met anderen te delen, gebruiken we graag het platform 1sociaaldomein.Het LCGW is de vereniging van gemeenteambtenaren in het brede sociale domein. We richten ons op een continue verbetering van het sociale domein. Dat doen we door bijeenkomsten te organiseren waarbij kennis en ervaring kan worden uitgewisseld. Wij steunen 1Sociaaldomein.nl door onze leden te wijzen op de meerwaarde van dit platform door in contact te komen met het brede veld. 

Registerplein

Registerplein staat voor kwaliteit, menselijk en meedenken. En draagt bij aan de borging en verbetering van de kwaliteit van sociaal professionals, in het bijzonder door toe te zien op de naleving van de (her)registratiecriteria en accreditatiecriteria. 
 

Welzijn Capelle staat voor voorkomen, versterken en verbinden. Welzijn Capelle streeft ernaar dat iedereen zo zelfstandig mogelijk functioneert in het persoonlijke leven en leveren waar mogelijk een bijdrage aan de samenleving, vanuit de overtuiging dat iedereen ertoe doet.

Woej staat voor dichtbij, toegankelijk, weten wat er speelt, verbinden en het versterken van sociale netwerken. Daar sluit 1Sociaaldomein natuurlijk goed bij aan. Het voelt dan ook niet meer dan logisch dat Woej zich ook bij dit platform aansluit!

HomeVraag & AntwoordChannelsProfessionals