Vind expertise in de regio

Professionals zoeken soms uren naar passend aanbod of juiste expertise in de regio. Ook is het lang niet altijd duidelijk welke hulp gecontracteerd is door de betreffende gemeente en of er een plek beschikbaar is. 

Ook andere hulpverleners lopen hiertegen aan. Professionals in het sociaal domein die te maken hebben met bovenlokale samenwerking besteden veel tijd aan het vinden van specifieke expertise en passend (zorg)aanbod in de regio.

Zoek en vind 
Op 1SociaalDomein kun je als professional binnen jouw eigen regio naar expertise zoeken. Je vindt overzichten van jeugdhulpverleners, wijkteammedewerkers, sociaal werkers en meer. 

Interesse in de testversie? 
Deze functionaliteit is samen met uitvoerend professionals ontwikkeld en is reeds in beta-versie (testversie) beschikbaar. Wil je al toegang tot deze omgeving? Dat kan. Stuur een mailtje naar contact@1sociaaldomein.nl en wij bieden jou gratis toegang. Je zult nu al vele professionals in jouw buurt vinden!

Laat je inspirereren door onderstaande Channels

Kinder-en Jongerenwerk

2278 volgers
Dit channel van beroepsvereniging BVjong is er voor alle jongerenwerkers in Nederland. Er is ruimte voor discussie, vraag & antwoord en het delen van publicaties over het jongerenwerk.
Interessant voor: Kinderwerkers, jongerenwerkers, beleidsmedewerkers en alle andere professionals die geïnteresseerd zijn in het jongerenwerk.
#jongerenwerk #kinderwerk #beroepsvereniging

Positieve Gezondheid

6332 volgers
Op dit landelijke channel helpen professionals elkaar met vragen over Positieve Gezondheid en delen ervaringsverhalen. Het channel versterkt en versnelt de beweging rondom Positieve Gezondheid.
Interessant voor: Huisartsen, POH’s, wijkverpleegkundigen, Wmo-consulenten, jeugdwerkers, sociaal werkers en alle andere professionals die Positieve Gezondheid (gaan) toepassen.
#positieve gezondheid #betekenisvol #preventie #zorg

Palliatieve Benadering

4139 volgers
Professionals uit de zorg, het sociaal domein, geestelijke verzorging en zingeving helpen elkaar op dit channel met vragen over de palliatieve benadering. Door kennismaking en uitwisseling verkennen ze wat werkt. Ze ondersteunen elkaar met kennis en praktische handvatten waarmee ze in de dagelijkse praktijk aan de slag kunnen.
Interessant voor: Cliëntondersteuners, wijkverpleegkundigen, ouderenadviseurs, wmo-consulenten, huisartsen, geestelijk verzorgers en alle andere professionals die met cliënten in aanraking komen met een behoefte aan palliatieve ondersteuning.
#palliatieve ondersteuning #zingeving #geestelijke verzorging #levensvragen

Cultuur, Zorg & Welzijn

2925 volgers
Op dit landelijke channel van LKCA treffen professionals uit cultuur, zorg & welzijn elkaar. Ze delen ervaring en kennis rondom de effecten van cultuur op het dagelijks functioneren, mentaal welbevinden en de kwaliteit van leven.
Interessant voor: Sociaal werkers, buurt-, sport- en cultuurcoaches, jeugd- en jongerenwerkers, huisartsen en poh-ers, beleidsmakers, onderwijsprofessionals en andere professionals die kunst & cultuur willen inzetten voor het welbevinden van mensen
#Kunst #Cultuur #Welbevinden #gezondheid #Cultuurparticipatie #Positieve gezondheid #zingeving

Academie Sociaal Domein

6533 volgers
De Academie Sociaal Domein is onderdeel van de jb Lorenz University en helpt professionals in het sociaal domein om grip te krijgen op de ontwikkelingen in het veld, en geeft concrete tools hoe om te gaan met mensen uit kwetsbare groepen. Op dit channel leren professionals van elkaar en wisselen ervaringen en kennis met elkaar uit.
Interessant voor: Wijkteammedewerkers, gezinsprofessionals, beleidsmedewerkers, casusmanagers, bestuurders en alle andere professionals actief in het sociaal domein.
#sociaal domein #zorg #academie #opleiding #training #gemeenten #wijkteam #beleidsmedewerker

De Eerstelijns

2331 volgers
De eerstelijnszorg en het sociaal domein willen elkaar beter leren kennen, sneller kunnen vinden en steeds vaker meer samenwerken. Daarom heeft het platform De Eerstelijns een channel hier op 1SociaalDomein. Professionals uit beide sectoren kunnen elkaar bijvoorbeeld praktische vragen stellen. Zij delen kennis en ervaring.
Interessant voor: Huisartsen, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers en alle andere professionals die in hun werk de verbinding maken tussen eerstelijnszorg en sociaal domein.
#eerstelijns #huisarts #wijkverpleegkundige #sociaal domein #verbinding

Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals

5674 volgers
Het Platform Vakmanschap is een plek om samen te leren, ervaringen met elkaar te delen en te vinden welke kennis er al is rond het bieden van goede ondersteuning en hulp aan jeugd en ouders.
Interessant voor: Gezinshuisouders, orthopedagogen, jeugdconsulenten, jeugdzorgwerkers, jeugdprofessionals en alle andere professionals die werken met jeugd.
#vakmanschap #jeugdhulp #jeugdzorg #vroegsignalering

Inclusiever Onderwijs

1342 volgers
Er zijn steeds meer initiatieven waarbij regulier en speciaal onderwijs samenwerken. Dit channel ondersteunt professionals die hierbij betrokken zijn, door te faciliteren dat zij met elkaar kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren.
Interessant voor: Leerkrachten, jeugdprofessionals, schoolbestuurders, persoonlijk begeleiders, beleidsmedewerkers en alle andere professionals die werken aan uitvoering van passend onderwijs in de praktijk.
#passend onderwijs #onderwijs #samenwerking #inclusieveronderwijs

Sport en bewegen helpt vooruit

1840 volgers
Lekker sportief bezig zijn of bewegen is een effectief middel om jouw doelgroep of client 'vooruit' te helpen. Want participeren in de samenleving is voor kwetsbare groepen niet altijd vanzelfsprekend. Op dit channel vind je inspiratie, kennis en tools over de inzet van sport of bewegen als middel. Doe er je voordeel mee!
Interessant voor: Beleidsmedewerkers, sociaal werkers, buurtwerkers, wmo-consulenten, gezinsprofessionals, gezondheidsprofessionals, (vak)leerkrachten en alle andere professionals die zich inzetten voor gezondheid en bewegen.
#Sportenbewegen #middel #preventie #leefstijl #domeinoverstijgend

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

926 volgers
De huidige jeugdbescherming is complex en knelt. Kinderen en volwassenen voelen zich onvoldoende gehoord, gezien en gesteund. Er is te weinig samenhang tussen zorg voor kinderen en volwassenen: organisaties werken als een estafette. Maar ook professionals ervaren de complexiteit als belemmerend. Het Toekomstscenario beoogt een nieuwe manier van denken en werken, waarin gezinsgericht en in samenhang met alle betrokkenen wordt ingezet op eerdere en passende hulp aan alle leden in een gezin.
Interessant voor: Iedereen die betrokken is bij de kind- en gezinsbescherming. Van beleidsmakers en management tot professionals en ervaringsdeskundigen. Vanuit de ministeries van J&V en VWS en de VNG, Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen, Raad voor de Kinderbescherm
#kind #gezin #jeugdhulp #gezinsgericht werken #passende hulp #toekomstscenario

Krachtige basiszorg

1003 volgers
Door de integrale aanpak 'Krachtige Basiszorg' is er meer tijd en aandacht in de huisartsenpraktijk voor patiënten met gestapelde problematiek. Professionals uit het medische en sociale domein werken samen en leren van elkaar om deze patiënten de juiste zorg te bieden. De patiënt waardeert deze aanpak en het werkplezier van de professionals in huisartsenpraktijken neemt toe. Dit resulteert in verbeterde zorgkwaliteit, meer patiënt regie en minder ziekenhuis- en GGZ-verwijzingen.
Interessant voor: Sociaal werkers, huisartsen, wijkteammedewerkers, POH’s, wijkverpleegkundigen, jeugdconsulenten en alle andere professionals die zich inzetten voor integraal werken in de wijk.
#integraal werken #interprofessionele samenwerking #leren
HomeTijdlijnVraag & AntwoordChannelsProfessionals