Vind expertise in de regio

Jeugdzorgmedewerkers zoeken soms uren naar passend aanbod of juiste expertise in de regio. Ook is het lang niet altijd duidelijk welke hulp gecontracteerd is door de betreffende gemeente en of er een plek beschikbaar is. 

Ook andere hulpverleners lopen hiertegen aan. Professionals in het sociaal domein die te maken hebben met bovenlokale samenwerking besteden veel tijd aan het vinden van specifieke expertise en passend (zorg)aanbod in de regio.

Zoek en vind 
Op 1SociaalDomein kun je als professional binnen jouw eigen regio naar expertise zoeken. Je vindt overzichten van jeugdhulpverleners, wijkteammedewerkers, sociaal werkers en meer. 

Interesse in de testversie? 
Deze functionaliteit is samen met uitvoerend professionals ontwikkeld en is reeds in beta-versie (testversie) beschikbaar. Wil je al toegang tot deze omgeving? Dat kan. Stuur een mailtje naar contact@1sociaaldomein.nl en wij bieden jou gratis toegang. Je zult nu al vele professionals in jouw buurt vinden!

Laat je inspirereren door onderstaande Channels

Kinder-en Jongerenwerk

1721 volgers
Dit channel van beroepsvereniging BVjong is er voor alle jongerenwerkers in Nederland. Er is ruimte voor discussie, vraag & antwoord en het delen van publicaties over het jongerenwerk.
Interessant voor: Kinderwerkers, jongerenwerkers, beleidsmedewerkers en alle andere professionals die geïnteresseerd zijn in het jongerenwerk.
#jongerenwerk #kinderwerk #beroepsvereniging

Positieve Gezondheid

4921 volgers
Op dit landelijke channel helpen professionals elkaar met vragen over Positieve Gezondheid en delen ervaringsverhalen. Het channel versterkt en versnelt de beweging rondom Positieve Gezondheid.
Interessant voor: Huisartsen, POH’s, wijkverpleegkundigen, Wmo-consulenten, jeugdwerkers, sociaal werkers en alle andere professionals die Positieve Gezondheid (gaan) toepassen.
#positieve gezondheid #betekenisvol #preventie #zorg

Alles is Gezondheid

1426 volgers
De beweging Alles is Gezondheid gaat voor een gezonder en vitaler Nederland. Het netwerk bestaat uit meer dan 3000 partners. Het channel verbindt netwerkpartners aan elkaar én aan andere professionals in het sociaal domein.
Interessant voor: Netwerkpartners van Alles is Gezondheid, gezondheids-professionals, welzijnswerkers en alle andere professionals die willen bijdragen aan een gezonder Nederland.
#leefstijl #leefomgeving #preventie #mentale balans

Federatie voor Gezondheid

1451 volgers
Het Channel Federatie voor Gezondheid is er voor iedereen die geïnteresseerd is in de beweging van nazorg naar voorzorg. Op dit Channel worden contacten gelegd en videosessies georganiseerd in summer- en winterschools. Je bent van harte uitgenodigd daar aan deel te nemen en dit Channel te volgen. In besloten groepen wisselen de leden van de Federatie met elkaar uit over actuele thema's en bundelen hun kracht. 
Interessant voor: Iedereen die geinteresseerd is in de beweging van voorzorg naar nazorg.
#bestuurders, #leidinggevenden, #adviseurs, #verzekeraars, #zorginkopers

Palliatieve Benadering

2494 volgers
Professionals uit de zorg, het sociaal domein, geestelijke verzorging en zingeving helpen elkaar op dit channel met vragen over de palliatieve benadering. Door kennismaking en uitwisseling verkennen ze wat werkt. Ze ondersteunen elkaar met kennis en praktische handvatten waarmee ze in de dagelijkse praktijk aan de slag kunnen.
Interessant voor: Cliëntondersteuners, wijkverpleegkundigen, ouderenadviseurs, wmo-consulenten, huisartsen, geestelijk verzorgers en alle andere professionals die met cliënten in aanraking komen met een behoefte aan palliatieve ondersteuning.
#palliatieve ondersteuning #zingeving #geestelijke verzorging #levensvragen

Associatie Wijkteams

1289 volgers
Associatie wijkteams is een landelijk netwerk van wijkteams waarin ruimte wordt gecreëerd voor uitwisseling, doorontwikkeling en inspiratie. Op dit channel leren de professionals van de wijkteams verbonden aan het netwerk van elkaar, dragen zij bij aan verdere kennisontwikkeling en laten zij hun stem horen.
Interessant voor: wijkteammedewerkers, bestuurders, sociaal werkers, stafleden en alle andere professionals die werken bij of met wijkteams.
#wijkgericht werken #integrale aanpak #vakmanschap #veiligheid #nieuwe vormen van verantwoording

Cultuur, Zorg & Welzijn

2134 volgers
Op dit landelijke channel van LKCA treffen professionals uit cultuur, zorg & welzijn elkaar. Ze delen ervaring en kennis rondom de effecten van cultuur op het dagelijks functioneren, mentaal welbevinden en de kwaliteit van leven.
Interessant voor: Sociaal werkers, buurt-, sport- en cultuurcoaches, jeugd- en jongerenwerkers, huisartsen en poh-ers, beleidsmakers, onderwijsprofessionals en andere professionals die kunst & cultuur willen inzetten voor het welbevinden van mensen
#Kunst #Cultuur #Welbevinden #gezondheid #Cultuurparticipatie #Positieve gezondheid #zingeving

Gezamenlijk voor Gezonde Regio's

679 volgers
Het Channel Gezamenlijk voor Gezonde Regio’s is er voor iedereen die wil toewerken naar gezonde regio’s. Vanuit de samenwerking binnen Alles is Gezondheid, GROZ, Healh KIC en Institute for Positive Health willen we samen met lokale, regionale én nationale partijen alle wijken en buurten gezonder maken. Het channel is een plek waar we kennis en kunde delen, en ervaringen uit de regio’s kunnen uitwisselen. Doe jij mee?
Interessant voor: alle professionals die toewerken naar gezonde regio's, of dat nu is op lokaal, regionaal of nationaal niveau. Denk aan fieldlabs, proeftuinen, en kavels, maar ook burgerinitiatieven, kennisinstellingen, overheidsinstanties, zorgverzekeraars en bedrijven.
#samen #gezondheid #zorg #burgerparticipatie #samenwerking

Academie Sociaal Domein

3695 volgers
De Academie Sociaal Domein is onderdeel van de jb Lorenz University en helpt professionals in het sociaal domein om grip te krijgen op de ontwikkelingen in het veld, en geeft concrete tools hoe om te gaan met mensen uit kwetsbare groepen. Op dit channel leren professionals van elkaar en wisselen ervaringen en kennis met elkaar uit.
Interessant voor: Wijkteammedewerkers, gezinsprofessionals, beleidsmedewerkers, casusmanagers, bestuurders en alle andere professionals actief in het sociaal domein.
#sociaal domein #zorg #academie #opleiding #training #gemeenten #wijkteam #beleidsmedewerker

De Eerstelijns

1283 volgers
De eerstelijnszorg en het sociaal domein willen elkaar beter leren kennen, sneller kunnen vinden en steeds vaker meer samenwerken. Daarom heeft het platform De Eerstelijns een channel hier op 1SociaalDomein. Professionals uit beide sectoren kunnen elkaar bijvoorbeeld praktische vragen stellen. Zij delen kennis en ervaring.
Interessant voor: Huisartsen, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers en alle andere professionals die in hun werk de verbinding maken tussen eerstelijnszorg en sociaal domein.
#eerstelijns #huisarts #wijkverpleegkundige #sociaal domein #verbinding

Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals

2933 volgers
Het Platform Vakmanschap is een plek om samen te leren, ervaringen met elkaar te delen en te vinden welke kennis er al is rond het bieden van goede ondersteuning en hulp aan jeugd en ouders.
Interessant voor: Gezinshuisouders, orthopedagogen, jeugdconsulenten, jeugdzorgwerkers, jeugdprofessionals en alle andere professionals die werken met jeugd.
#vakmanschap #jeugdhulp #jeugdzorg #vroegsignalering

Samenwerking Regulier & Speciaal Onderwijs

575 volgers
Er zijn steeds meer initiatieven waarbij regulier en speciaal onderwijs samenwerken. Dit channel ondersteunt professionals die hierbij betrokken zijn, door te faciliteren dat zij met elkaar kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren.
Interessant voor: Leerkrachten, jeugdprofessionals, schoolbestuurders, persoonlijk begeleiders, beleidsmedewerkers en alle andere professionals die werken aan uitvoering van passend onderwijs in de praktijk.
#passend onderwijs #onderwijs #samenwerking
HomeTijdlijnVraag & AntwoordChannelsProfessionals